Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Blackcupgames.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Blackcupgames.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten. ls er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Blackcupgames) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Door het gebruik van de internetsite van blackcupgames en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke klanten die buiten de webshop van Blackcupgames een aankoop hebben verricht

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien zodra de klant een artikel plaatst in het winkelwagentje.

Blackcupgames kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-,zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verder is Blackcupgames niet aansprakelijk op de prijzen die verkooppunten hanteren voor de producten van Blackcupgames.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betalingen, dienen ten allen tijde door Creditcard, Ideal of Paypal goedgekeurd te zijn alvorens Blackcupgames tot uitleveren overgaat.

Aflevering / Levertijd

Blackcupgames streeft ernaar om binnen 48 uur na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Blackcupgames is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. De klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 14 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.

Blackcupgames zorgt voor bezorging per PostNL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar.

Blackcupgames is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Blackcupgames gedragen.

Verzendkosten zijn boven een aankoop van € 35,= voor rekening van Blackcupgames; hier onder wordt minimaal € 3,99,= verzendkosten in rekening gebracht. Voor de verzending van afgeprijsde artikelen wordt ook minimaal € 3,99,= verzendkosten in rekening gebracht.

Voor buitenlandse verzendingen en leveringen op bepaalde tijdstippen, worden hogere kosten in rekening gebracht.

Blackcupgames is gerechtigd om – indien Blackcupgames dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen.

De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de klant, behoudt Blackcupgames zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de klant.

Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

Ruilen en herroepingsrecht

Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 14 werkdagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Blackcupgames zorg voor terugbetaling(excl. Verzendkosten) van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.

Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

  • Goederen niet binnen 14 dagen na levering zijn aangemeld.
  • Goederen na 14 dagen retour gestuurd worden.
  • Goederen beschadigd zijn door de klant.
  • De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
  • Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
  • De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
  • De verpakking van de goederen geopend is.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Blackcupgames gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Alle retourzendingen dienen vooraf aangemeld te worden per e-mail via helpdesk@blackcupgames.com, hierna ontvangt de klant per e-mail een retournummer, waarmee de retourzending officieel vooraf is aangemeld. Franco retourzendingen of retourzendingen die niet vooraf zijn aangemeld met een retournummer bij Blackcupgames worden NIMMER in ontvangst genomen.

Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.

Overmacht

In geval van overmacht is Blackcupgames niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Voorraad

De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door Blackcupgames z.s.m. op de hoogte gebracht. De klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. Blackcupgames zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

Schadevergoeding

Blackcupgames is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Blackcupgames. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant geleverde informatie.

Schade die naar het oordeel van de klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Blackcupgames, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Blackcupgames te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Blackcupgames ter kennis wordt gesteld, komt niet in aanmerking voor schadevergoeding.

Indien en voor zover Blackcupgames aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 500,00.

Eventuele aansprakelijkheid van Blackcupgames voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blackcupgames, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Privacy

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Blackcupgames. Blackcupgames verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

Wijziging

Blackcupgames heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.

Indien de klant de wijziging niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Almelo is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice.

Retouren kunnen gestuurd worden naar:

Blackcupgames
Prins Florisplein 15
7437XR Bathmen
Nederland

KVK nummer: 85873454
BTW nummer: NL 8637 76 449 B01